TALLINNA SPORDIAKADEEMIA KODUKORD

 

1. Üldised tingimused
1.1. Tallinna Spordiakadeemia (edaspidi klubi) kodukord on kliendile ja teistele klubis viibivatele isikutele kohustuslik.
1.2. Klient tasub klubi teenuste eest kehtiva hinnakirja alusel.
1.3. Mis tahes küsimusega pöördub klient klubi administraatori või klubi kontaktisiku poole.

2. Isikuandmete kaitse
2.1. Klubi järgib isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest seonduvatest õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise tingimusi ja põhimõtteid.

2.2. Klient võib filmida ja pildistada klubis üksnes isiklikuks tarbeks. Muul juhul on vaja klubi juhtkonna nõusolekut.

3. Lahtiolekuajad
3.1. Lahtiolekuajad kehtestab klubi, pannes need üles oma veebilehele ja ustele.
3.2. Klient lahkub klubi ruumidest hiljemalt sulgemisajaks.
3.3. Kui klubi on broneeritud ürituseks või kinni remondi- ja hooldustööde tõttu või muul põhjusel, siis teavitab klubi sellest klienti oma veebilehel ja/või kliendi antud e-posti aadressil.

4. Noortespordi leping ja ruumi rent
4.1. Klubi osutab teenuseid kliendile, kes on
• sõlminud noortespordi lepingu või
• rentinud ruumi.
4.2. Ruumi rentiv klient siseneb klubisse broneeringu alusel.
4.3. Noortespordi lepinguga klient siseneb klubisse tunniplaani alusel.
4.4. Noortespordi lepinguga klient teavitab klubi oma kontaktandmete muudatusest ja muudest asjaoludest, mis tema puhul klubi teenuse kasutamist mõjutavad.

5. Lapsed ja noored
5.1. Alla 18-aastase isiku nimel sõlmib lepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos temaga klubi ees vastutavaks kõigi lepingu kohustuste täitmisel.
5.2. Alla 14-aastane laps viibib klubis vaid täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel.

6. Kord, ohutus ja turvalisus
6.1. Klubi ruumides ja territooriumil on keelatud
• suitsetada;
• tarbida alkoholi või narkootilisi aineid ning olla nende mõju all;
• viibida koos lemmikloomaga.
6.2. Rula, jalgratta või tõukeratta jätab klient selleks ettenähtud hoidlasse.
6.3. Klient suhtub klubi ja teiste isikute varasse heaperemehelikult, hoiab klubis puhtust ning käitub heade tavade kohaselt.
6.4. Klient ei võta klubisse kaasa toitu (sh närimiskumm), gaseeritud või kleepuvaid jooke, klaastaarat ega teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
6.5. Juhul kui klient kahjustab klubi vara, teatab ta sellest kohe klubi administraatorile või klubi kontaktisikule ja lepib kokku kahju hüvitamise. Hüvitise suurus sõltub kaubanduses müügil oleva sama liiki vara hinnast.
6.6. Kodukorra esmasel rikkumisel võib klubi rikkujat hoiatada suuliselt. Kui klient on rikkunud kodukorda mitmel korral, siis võib klubi keelduda teenuse osutamisest. Nimetatud juhul klubi tasutud makseid ei tagasta. Klubil on õigus paluda isikul, kes rikub korda, eirab nõudeid või segab teisi inimesi, klubi ruumidest ja territooriumilt lahkuda.
6.7. Pealtvaataja viibib klubis ainult selleks ettenähtud kohtadel, nagu tribüün.

6.8. Klient kasutab klubi inventari ja ruume omal vastutusel. Seejuures ei vastuta klubi ka võimaliku vigastuse, haigestumise või õnnetuse eest, mille põhjuseks on kliendi enda tegevus või tervislik seisund.
6.9. Klient hoiab treeningu ajal isiklikke riidekapis.
6.10. Kliendi isiklike esemete säilimise eest (kahjustamise, varguse, hävimise jms oht) klubi ei vastuta.
6.11. Kliendi isiklikke asju, mis on leitud pärast lahtiolekuaja lõppu klubi ruumidest, hoiab klubi alles üks kuu.

7. Laste- ja noortetreening
7.1. Noortespordi treener
• tutvustab treeningul osalejatele klubi kodukorda;
• vastutab osalejate eest kodukorra täitmisel, vigastuse ja trauma korral ning klubi vara tahtlikul kahjustamisel;
• hoolitseb selle eest, et osalejad vabastaksid treeningu- ja olmeruumid õigel ajal ning et treening toimuks treeninguplaani järgi.
7.2. Rühm lubatakse treeninguruumi 15 minutit enne treeningu algust. Treener saabub treeningule esimesena ja lahkub viimasena.
7.3. Laste treeningurühm lubatakse treeninguruumi vaid treeneri, õpetaja või juhendava isiku (täiskasvanu) kohalolekul.

10. Riietus ja jalatsid
10.1. Klient riietub ümber riietusruumis.
10.2. Üleriiete ja välisjalatsitega on treeningusaali sisenemine keelatud.
10.3. Klient kannab treeningul vaid spordiriideid ja mittemäärivaid kinniseid sisejalatseid.
10.4. Treener või kohtunik viibib saalis vahetusjalatsites ja üleriieteta.

11. Pallimängusaalid
11.1. Pallimänguväljaku harjutuskord kestab treeningugraafikust olenevalt 60–90 minutit.
11.2. Treeningurühm peab kinni kokkulepitud treeninguaegadest.
11.3. Pallimängusaalis on keelatud rippuda korvirõngal või muudel konstruktsioonidel.
11.4. Pealtvaataja kannab pallimängusaalis puhtaid sisejalatseid või viibib võistluste ajal tribüünil.

12. Judo saal
12.1. Matil võib viibida üksnes spetsiaalsete treeningujalatsitega, sokkides või paljajalu.
12.2. Pärast treeningut tuleb kõik vahendid paigaldada tagasi selleks ettenähtud kohta.

13. Saun ja duširuum
13.1. Saunas ja duširuumis on keelatud
• raseerida või muul moel karvu eemaldada;
• juukseid värvida;
• teha soola- või meeprotseduure;
13.2. Leilisaunas võib kerisele leili jaoks visata ainult sooja vett ja seejuures tuleb arvestada teiste saunalistega.

 

 

MTÜ TALLINNA SPORDIAKADEEMIA

PÕHIKIRI

 

I NIMI, ASUKOHT

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi: “Ühing“) nimi on: MTÜ Tallinna Spordiakadeemia.

1.2. Ühingu asukoht on Tallinn.

1.3. Ühing on vaba algatuse alusel ja avalikes huvides mittetulundusühinguna kasumit mittetaotleval viisil

tegutsev heategevuslik ühendus. Ühingu põhitegevus ja eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu

saamine.

II EESMÄRK

2.1. Ühingu eesmärk on oma tegevusega propageerida ja edendada korvpalli spordiala kaudu tervistav-sportlikku

eluviisi rahva kehalise ja vaimse jõu taastamiseks ja tõstmiseks.

2.2. Ühingu tegevuse põhimõtted on:

2.2.1. liikmete hääleõiguse võrdsus;

2.2.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

2.2.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees

2.2.4. liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda

2.2.5. liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

III ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA

VÄLJAARVAMISE KORD

3.1. Ühingu liikmeks võib olla ühingu tegevuse arendamisele ja eesmärkide saavutamisele kaasa aidata sooviv

juriidiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja.

3.2. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Asutajaliikmed (asutamislepingu sõlminud isikud) loetakse

ühingu liikmeteks tähtajatult.

3.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Uus liige võetakse vastu tähtajaliselt.

3.4. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme

surma korral või juriidilisest isikust lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.

3.5. Ühingu liikmelisus on seotud osamaksuga ja sisseastumismaksuga. Sisseastumismaksu suuruse ja osamaksu

suuruse füüsilistele ning juriidilistele isikutele kinnitab ühingu juhatus.

3.6. Ühingu liikmel on igal ajal õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.

3.7. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus.

3.8. Liige arvatakse juhatuse otsusel ühingust välja:

3.8.1. liikmelisuse tähtaja lõppemisel;

3.8.2. kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;

3.8.3. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud osamaksu või sisseastumismaksu;

3.8.4. korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;

3.8.5. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine

ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;

3.8.6. kui tema tegevuse või tegevusetusega on tekkinud kahju ühingu tegevusele või heale mainele.

3.9. Välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult

kirjalikult teatada.

3.10. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING VARALINE VASTUTUS

4.1. Ühingu liikmel on õigus:

4.1.1. osa võtta ühingu üldkoosolekust;2

4.1.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse (juriidilise isiku puhul tema esindajal);

4.1.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta;

4.1.4. astuda ühingust välja kirjaliku avalduse alusel;

4.1.5. kasutada teisi seadusandluses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.

4.2. Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1. täitma ühingu põhikirja nõudeid ning ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;

4.2.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid ühingu liikmete üldkoosoleku poolt

kehtestatud suuruses ja tähtajal;

4.2.3. osalema ühingu ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel;

4.2.4. mitte avaldama kolmandatele, ühingusse mittekuuluvatele, isikutele informatsiooni ühingu tegevusest,

mis on juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks.

4.3. Varaline vastutus:

4.3.1. ühingu liige ei vastuta ühingu kohustuste eest;

4.3.2. kui ühingu liige ei ole liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab ta ühingu ees tasumata liikmemaksu

ulatuses.

V ÜHINGU VARA JA TEGEVUS

5.1. Ühingu vara tekib:

5.1.1. liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;

5.1.2. teiste isikute varalistest eraldistest, annetustest, pärandustest;

5.1.3. ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest saadavast tulust, ühingu

vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavast tulust;

5.1.4. riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist;

5.1.5. muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks sh. majandustegevusest.

Tegevusluba nõudvatel tegevusaladel tegutsemiseks taotleb ühing tegevusloa.

5.2. Ühingule tehtud sihtotstarbelisi eraldisi, -annetusi ja -pärandusi võib ühing kasutada eraldaja, annetaja

või pärandaja näidatud eesmärgil.

5.3. Ühingu tulu, vara ja vahendeid kasutatakse ühingu põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks.

5.4. Ühing tasub stipendiaatidele stipendiume (sh tulumaksust vabastatud stipendiume), mis määratakse ja

makstakse välja seaduses sätestatud korras.

5.5. Tulumaksust vabastatud stipendiumide taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi alusel. Teave

avaliku konkursi kohta avaldatakse vähemalt ühes kohalikus ajalehes või üleriigilise levikuga päevalehes või

Ühingu veebilehel.

5.6. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele,

liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või

kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

5.7. Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määrab ühingu juhatus.

5.8. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurendamine ja vähendamine on ühingu juhatuse pädevuses. Otsus

võetakse vastu lihthäälteenamusega.

5.9. Ühingu tegevusest tekkivate võimalike kahjumite katmiseks kasutatakse sihtotstarbelisi makseid.

5.10. Ühingu liikmetel ei ole õigust ühingu varale, ühingul ei ole õigust ühingu liikmete varale. Ühing ei

kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu

varaliste kohustuste eest.

5.11. Ühingu rahaliste vahendite aastalõpujääk kandub järgmisse aastasse.

VI JUHTIMINE

6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.2.1. põhikirja muutmine;

6.2.2. eesmärgi muutmine;

6.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

6.2.4. muude põhikirjaga ettenähtud organite valimine;3

6.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles

tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

6.2.6. järelevalve teostamine teiste organite üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata

revisjoni või audiitorkontrolli;

6.2.7. majandusaasta aruande, uue majandusaasta eelarve ning juhatuse tegevusplaani läbiarutamine ja

kinnitamine;

6.2.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.

6.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10

ühingu liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise

kokku kutsuda samas korras juhatusega.

6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.

6.7. Kui üldkoosolek ei ole pädev vastu otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus seitsme päeva jooksul kokku uue

üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul

osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt

kaks liiget.

6.8. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks

tehtud.

6.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu

liikmetest või nende esindajatest.

6.10. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel

jagunemisel heidetakse liisku.

6.11. Põhikirja muutmise või ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3

üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

6.12. Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist

otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

6.13. Ühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni seitsmest liikmest. Juhatuse volituste tähtaeg on 5

aastat.

6.14. Juhatuse pädevusse kuulub:

6.14.1. ühingu igapäevase töö korraldamine, raamatupidamise korraldamine, lepingute sõlmimine, volikirjade

kinnitamine;

6.14.2. ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;

6.14.3. ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ning liikmete registri pidamine;

6.14.4. ühingu töötajate töölevõtmine ja vabastamine, palgaliste töötajate tasustamise aluste ja korra

kehtestamine;

6.14.5. majandusaasta aruande ja eelarve esitamine üldkoosolekule;

6.14.6. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

6.15. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsus loetakse

vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

VII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE

7.1. Ühingu tegevus lõpetatakse kohtu või liikmete üldkoosoleku otsusega seadusandluses ettenähtud juhtudel ja

korras.

7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

7.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse ühingu allesjäänud vara üle

samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud

ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

7.4. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse ühingu registrist kustutamiseks.

7.5. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

Ühingu põhikiri on kinnitatud 17.06.2023.a.